fbpx
h

3. Företagsobligationens villkor

Klicka på bilden för större version

Nyckelpunkter

Nyckelpunkter (key terms) skickas ut när en företagsobligation skall placeras i marknaden. Nyckelpunkterna är en sammanfattning av obligationens villkor. De är inte bindande utan kan förändras under kapitalinhämtningens initiala fas drivet av respons från investerarkollektivet. De slutgiltiga villkoren specificeras i obligationsavtalet. I detta avsnitt går vi igenom de viktigaste nyckelpunkterna, deras betydelse och i vissa fall hänvisar vi till fördjupning i senare kapitel.

1. Emittent
Emittenten är det företag som är låntagare och utställare av obligationen. Det gäller att vara observant på att det inte alltid är det operativa bolaget som är emittenten. l de fall som emittenten inte är det operativa bolaget är en moderbolagsgaranti en bra säkerhet.

2. Emissionsvolym
Emissionsvolym är det belopp som ska lånas upp. Ibland kan obligationsavtalet öppna för en eller flera tilläggsemissioner (så kallade tap issues), det är i så fall specificerat i obliga­tionsavtalet.

3. Löptid
Löptid är obligationens livslängd, det vill säga perioden fram till när obligationen ska betalas tillbaka uttryckt i år eller månader. På förfallodagen skall hela obligationen betalas tillbaka till obligationsägarna.

4. Kupong
Kupong är den räntesats som betalas ut angivet per år. Kupongen betalas ut helårsvis, halvårsvis eller kvartalsvis. De flesta företagsobligationer ställs ut med en fast kupong som gäller under hela obligationens löptid. Det blir dock allt vanligare med obligationer med flytande kupong. Det innebär att kupongen är fixerad över en kort interbankränta och kupongen förändras med interbankräntan.

5. Emissionspris
Emissionspris är obligationens pris vid emissionsdagen, som i de flesta fall är 100. Obligationens pris är uttryckt i procent av nominellt värde. Ibland emitteras obligationer till pris under 100. Det är ofta fallet för projektbolag där kassaflödena kommer längre bort i tiden. Detta ger obligationen en högre avkastning trots att kupongen (räntan) är lägre.

6. Minsta investering
Minsta investering i företagsobligationer är vanligtvis 1 miljon SEK eller NOK. I euro är minsta investering normalt 100 000 och i US dollar är motsvarande belopp 200 000.

7. Status/Prioritet
Status syftar på en obligations prioritet relativt företagets övriga finansiering, som andra obligationer, banklån och aktiekapital. De övergripande prioriteterna är seniora och subor­dinerade obligationer. De seniora obligatio­nerna har en högre prioritet än de subordinerade obligationerna.

8. Återköpsklausul
Många företagsobligationer, särskilt high yield- obligationer, har återköpsklausul (call option). Klausulen ger emittenten rätt att köpa tillbaka obligationen vid tidigare datum än förfallodatumet. Vanligtvis köps obligationen tillbaka till ett pris som överstiger emissionspriset.

9. Registrering
De flesta större obligationer registreras i Euroclear i Sverige, VPS i Norge eller hos ett motsvarande institut i andra länder.

10. Säkerheter
En obligation kan vara säkerställd, det vill säga ha en rätt till en specifik pant. Panter är vanligtvis fastigheter, fordon, utrustning och aktier i koncern­bolag. En obligation med panträtt har prioritet till den specifika panten. Obligationer utan säkerhet har rätt till bolagets övriga tillgångar. Flera obligationer kan dock vara säkerställda mot en specifik pant. En senior säkerställd obligation kan ha första prioritet, så kallad 1st lien, alternativt andra prioritet, så kallad 2nd lien, till panten.

11. Maintenance-kovenant
Det finns två huvudtyper av kovenanter: maintenance och incurrence. Kovenanter skrivs in i obligationsavtalet för att begränsa företagsledningens handlingsutrymme och skydda obligationsägarna från ett överdrivet risktagande.

Maintenance ger det starkaste skyddet och handlar om att bolaget tar på sig att upprätthålla vissa nivåer på olika nyckeltal. De sätts ofta med ett utrymme som bo­laget kan agera inom.

12. Incurrence-kovenant
En incurrence-kovenant är ett test av en spe­cifik händelse där utdelning, uppköp, eller mer skulduppbyggnad är de vanligaste. I vissa fall blir incurrence-kovenanterna striktare allteftersom tiden går, vilket tvingar företaget att sänka kredi­t-risken under obligationens löptid.

13. Ägarförändringsklausul
En del obligationer innehåller en klausul för större ägarförändringar (change of control put). Det är ett skydd för obligationsägarna från en försämrad riskprofil. Den ger obligationsägarna rätten att sälja tillbaka obligationen till bolaget till ett förutbestämt pris som vanligtvis ligger över förfallopriset.

14. Agent
Agentens huvuduppgift är att tillvarata obliga­tionsägarnas intressen. Den ser till att företaget uppfyller sina åtaganden enligt villkoren för obli­gationen. Agenten sköter också kommunikationen med obligationsägarna när förändringar av villkoren ska ske. Vid rekonstruktioner har agenten en sammankallande uppgift och ser till att obliga­tionsinnehavarnas rättigheter uppmärksammas samt sköter eventuella röstningsförfaranden. De fattar inga kommersiella beslut, utan framför obli­gationsägarnas beslut till bolaget.

15. Arrangör
Arrangören strukturerar obligationen och hjälper som regel emittenten med kapitalinhämtning. Arrangören åtar sig vanligtvis att hålla en andrahandsmarknad i obligationen.

16. Legal rådgivare
En arrangör använder ofta en legal rådgivare för att utforma och säkerställa kvaliteten på obligationsavtalet. Den legala rådgivaren genomför också ofta en genomgång av emittentens samtliga affärsavtal.

17. Listning
Större företagsobligationer är oftast listade på en börs. Emittenten signalerar därmed att man är villig att ta sig an börsens regelverk för rapportering och compliance. Det betyder inte att handeln i företagsobligationen sker över börsen. De flesta obligationer handlas fortfarande via telefon med mäklarhus.