fbpx
h

5. Kreditanalys

Viktigt att tänka på

En kreditanalys skiljer sig i flera stycken från en aktieanalys. En kreditanalys fokuserar på stabilitet och förmågan att klara framtida betalningar medan en aktieanalys fokuserar på vinstutveckling och tillväxt. För kreditanalysen är företagets skuldsättningsnivå, förmågan att generera positiva kassaflöden och affärsidéns uthållighet nyckelfaktorer.

Nedan har vi listat de viktigaste faktorerna som en bra kreditanalys bör innehålla. Kan du bocka av dem ökar sannolikheten för att du har gjort en bra analys och investering.

AFFÄRSIDÉ OCH LEDNING

Det första att ta i beaktning är om bolaget har en konkurrenskraftig affärsidé och om den befintliga ledningen är kapabel till att genomföra affärsidén. Om emittenten inte passerar denna punkt är resten av punkterna onödiga att analysera.

LAND- OCH SEKTORRISK

Det finns risker kopplade till branscher och länder. Emittenten kan vara kreditvärdig men är bolaget verksamt i en sektor som står inför problem eller om bolaget är verksamt i länder med politisk osäkerhet försämrar det investeringens förutsättningar. 

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödet är bolagets blodomlopp. Ett starkt kassaflöde från rörelsen som överstiger räntekostnaderna med god marginal är ett sundhetstecken. Positiva kassaflöden av extraordinär  art är alltid positivt, men det är kassaflöden som genereras i den underliggande verksamheten som visar om företaget har en sund affärsidé. Det är ofta bristen på likviditet som tvingar bolag att kasta in handduken.

SOLIDITET

Ett stort eget kapital ökar chansen att bolaget klarar en svag period. En hög skuldsättning kan förorsaka en likviditetskris och fördyra upplåningen om bolaget måste refinansieras. Helst skall en komfortabel nivå av eget kapital kombineras med en god kassa.

STABILITET I INTÄKTER

Intäkternas svängningar är ett resultat av bolagets affärsrisk och ger en indikation om hur tuff en lågkonjunktur blir för bolagets kassaflöden. Om intäkterna har små svängningar genom konjunkturcykeln blir kreditrisken lägre. Exempel på branscher med låg konjunkturpåverkan är läkemedel och matvaruproducenter.

ÄGARE

Detta är en viktigare variabel än vad många tror. En ägarkrets som har finansiella muskler, god kontakt med finansmarknaderna och är långsiktig, är en bra ägare ur ett kreditperspektiv. Det finns risk att en kapitalsvag ägare inte kan skjuta till mer kapital vid en oförutsedd svacka. Riskkapitalister har ofta finansiella muskler men är inte alltid så långsiktiga som är önskvärt.

LÅNEVILLKOR

Obligationsavtalet ger investeraren skydd om bolaget får problem. Obligationens prioritet och säkerheter kan vara avgörande för obligationens värde vid en default. Utöver det är det viktigt att förstå att obligationer kan vara strukturellt subordinerade i förhållande till varandra. I komplicerade bolagsstrukturer är det viktigt att obligationen är nära det operativa bolaget. En obligation från ett holdingbolag är strukturellt subordinerad i förhållande till det operationella bolaget. En sådan relation kan förbättras av en moderbolagsgaranti. En annan faktor är löptid. Om du äger den längsta obligationen som bolaget har utestående är du tidsmässigt subordinerad i förhållande till de övriga obligationsägarna

Projektfinansiering

För obligationer som skall finansiera ett projekt gäller samma faktorer för kreditanalys som ovan. Kassaflödet är i stort sett aldrig positivt den första perioden. Vad investeraren måste göra är att bedöma sannolikheten och stabiliteten i framtida kassaflöden då det påverkar projektets värde. Det är ofta större risker behäftade med projektfinansiering vilket investerare bör ha kompensation för i form av högre kupong.