fbpx
h

2. Vad är en företagsobligation?

Stabilitet och kända kassaflöden

En företagsobligation är ett lån till ett företag och samtidigt ett värdepapper som kan handlas på kapitalmarknaden. När ett företag behöver lånefinansiering så finns det två huvudalternativ, antingen via banksystemet genom banklån, eller via kapitalmarknaden genom en företagsobligation. Många gånger är bolagets finansiering uppbyggd av både banklån och utgivna företagsobligationer.  När ett bolag vill finansiera sig via en företagsobligation har bolaget önskemål om hur mycket kapital som ska lånas och önskad löptid, medan investerarkollektivets intresse påverkar obligationens ränta och slutliga villkor. I obligationsvillkoren framgår bland annat om det finns säkerheter och panter, samt obligationens prioritet i förhållande till övriga skulder i det emitterande bolaget. 

Företagsobligationer emitteras och handlas initialt på primärmarknaden och handlas därefter på sekundärmarknaden. I primärmarknaden kan villkoren förändras medan priset är fixerat. I sekundärmarknaden, även kallat andrahandsmarknaden, är villkoren bestämda och priset den faktor som förändras med marknadens syn på risken i obligationen. Andrahandsmarknaden gör det möjligt att både köpa och sälja innan obligationens löptid gått ut.  

Förenklat kan sägas att i primärmarknaden betalar investeraren till bolaget och erhåller obligationen. Investeraren erhåller sedan kupong (ränta) under obligationens löptid och på slutdagen amorterar bolaget 100% av lånet till investeraren samt den sista kupongen. Kupongen betalas i normalfallet ut kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

Varför företagsobligationer?

Företagets perspektiv

Obligationsmarknaden erbjuder, vid sidan av bank och aktiemarknaden, en alternativ finansieringskälla. Bankernas nya tuffa kapitaltäckningsregler begränsar många gånger deras företagsutlåning. En obligation kan i flera fall vara ett bättre alternativ för aktieägarna än en nyemission som späder ut aktieägarnas ägarandel.

Trots att obligationsmarknaden ibland kan uppfattas som dyr för företagen, kan det vara ett sätt att möjliggöra en investering som bolaget annars inte kunnat genomföra när eget kapital och eventuella banklån inte räcker till för att förvärva exempelvis en verksamhet eller fastighet. I den situationen är en företagsobligation en nödvändig finansieringsform för företaget, även om den är dyrare än ett banklån.

Obligationsmarknaden kan dessutom låna ut på längre tid än en bank och den ger därmed företagen handlingsutrymme att genomföra projekt. Obligationsmarknaden ökar företagens finansieringsflexibilitet.

Weighted Average
Cost of Capital – WACC

WACC är en teoretisk modell för att räkna på en optimal finansieringsstruktur för ett bolag. Ju lägre värde desto billigare finansiering har företaget. Enligt WACC-modellen är det inte optimalt för ett företag att bedriva verksamhet utan, eller med för hög, lånefinansiering. Modellen visar exempelvis att stora nordiska verkstadsbolag ska ha en moderat belåning som motsvarar en kreditvärdighet mellan A3 och Baa2.

Investerarens perspektiv

Företagsobligationer har flera attraktiva egenskaper. De har alltid lägre risk än aktier i bolaget och kassaflödet är känt i förväg genom att kupongens storlek och obligationens förfallopris är fastställda i obligationsavtalet. Panter och det faktum att obligationer har prioritet före aktier till ett företags tillgångar är faktorer som skyddar obligationens värde. Till skillnad från aktier kräver inte obligationer att bolag visar tillväxt eller tar marknadsandelar för att leverera sin avkastning utan det räcker med att bolaget kan återbetala obligationen på förfallodagen. Företagsobligationer ger också diversifiering till en portfölj av aktier och råvaror.

På den nordiska företagsobligationsmarknaden är många emittenter inte börsnoterade vilket gör att obligationsmarknaden erbjuder investerare möjlighet att bredda sin exponering. Bolag som inte är börsnoterade slipper vara lika kvartalsrapporteringsdrivna vilket kan ge en större långsiktighet.

Vi kan i bilden ovan se att risken är lägre hos företagsobligationer än för aktier eftersom marknadssvängningarna är mindre för företagsobligationer. Dessutom är företagsobligationsmarknaden inte utsatt för diverse maskiner och handelsrobotar som är typiska för aktie- och valutamarknaderna.

Emissionsprocessen

Ett företag som vill emittera en företagsobligation vänder sig till en arrangör, i regel en fondkommissionär eller en bank, för att få hjälp med struktureringen och kapitalinhämtningen. Arrangören gör vanligtvis båda delarna. Första gången ett företag genomför en obligationsemission tar både den legala processen och kapitalinhämtningen ofta längre tid. Skälen till detta är att en mer omfattande granskning av bolaget (due diligence) måste genomföras och att företaget är okänt i marknaden. Den legala informationen åtföljs av en investerarpresentation där emittenten (låntagaren) presenterar affärsstrategi, finansiell status och framtidsutsikter. Emittenten åtar sig sedan att rapportera räkenskaperna löpande.

Företagsobligationer kan registreras på en börs, men handlas sällan elektroniskt. Istället handlas obligationen oftast OTC (over the counter) och som regel över telefon. Arrangören ansvarar för att upprätthålla en andrahandsmarknad i obligationen. Obligationens betalningar sker via Euroclear i Sverige och VPS i Norge. De flesta företagsobligationer har en agent som skall företräda obligationsägarnas intressen.

För att öka transparensen i hela värdepappersmarknaden så kom det nya regler inom EU den 3:e januari 2018, MIFID II. Detta regelverk innebär bland annat att pris och volym måste registreras hos Finansinspektionen i Sverige (eller motsvarande inom övriga EU) dagen efter att en transaktion har ägt rum.

Klicka på bilden för större version